Levering og betingelser

Følgende regler og betingelser gør sig gældende ved bestillinger.

1. Anvendelse

Nedenstående leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbud

Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af Dansk Indbrudssikring ApS gyldige 60 dage fra tilbudsdato.

3. Ordre

Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af Dansk Indbrudssikring ApS for, at en bindende aftale om leverance kan anses for indgået. Ved indgivelse af ordrer på varer, afsendes så vidt muligt samme dag en ordrebekræftelse, med angivelse af leveringstermin. Endelig leveringstidspunkt oplyses umiddelbart forud for leveringen. Kan leveringsterminen ikke overholdes, er Dansk Indbrudssikring ApS forpligtet til at give underretning til kunden med angivelse af ny leveringstermin. Ordren leveres til bekræftet pris, med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i offentlige afgifter, valutakurser og lignende, som ligger udenfor Dansk Indbrudssikring ApS kontrol. Kunden kan kun annullere ordren efter nærmere aftale og kun mod dækning af Dansk Indbrudssikring ApS tab, herunder avancetab. Ordren vil blive leveret efter standard og er anført i produktbeskrivelsen.

4. Leveringsbetingelser

Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker leverancen på den i ordrebekræftelsenanførte leveringsadresse. Ved levering af vinduer og døre skal en sættevogn kunne komme frem til det anviste sted. Aflæsning vil ske ved fortovskant og ansvaret for varen overgår samtidig hermed til køberen. Ved leverance af døre og vinduer kan Dansk Indbrudssikring ApS i ordrebekræftelsen bekræfte, at køberen skal stille hjælpere til rådighed i forbindelse med aflæsning.

5. Betaling

Betalingsbetingelserne fremgår af den fremsendte ordrebekræftelse. Betaling sker ved ordrebekræftelse. Er ordren ikke betalt forud, skal der ved forsinket betaling svares renter fra forfaldsdato med den i henhold til renteloven gældende rentesats.

6. Ansvar

Dansk Indbrudssikring ApS har ansvaret for leverede produkter i.h.t. købelovens regler.

7. Ansvar for måltagning

Det er kunden, der foretager opmåling og kunden har derfor det fulde ansvar for evt. opmålingsfejl. Dansk Indbrudssikring ApS foretager ikke montage, og montage af det leverede er således ikke omfattet af den ved ordren anførte pris.

8. Ansvar for mangler

Dansk Indbrudssikring ApS har for alle leverancer afhjælpningsret for eventuelle mangler, der kan gøres gældende mod Dansk Indbrudssikring ApS. Køberen er forpligtet til at anerkende Dansk Indbrudssikring ApS afhjælpningsret. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materialer. Dansk Indbrudssikring ApS har ingen afhjælpningspligt og ansvar i tilfælde af, at manglen skyldes, at leverancen ikke er blevet korrekt monteret/installeret, korrekt vedligeholdt eller ikke anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at der tidligere har været foretaget afhjælpningsforsøg af andre, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginal reservedele eller tilbehør, sliddele og forbrugsdele. Viser det sig, at varen ikke er fejlbehæftet, eller fejlen ikke er omfattet af Dansk Indbrudssikring ApS afhjælpningspligt, faktureres kunden de udgifter, som Dansk Indbrudssikring ApS har haft i forbindelse med undersøgelse af forholdet. Hvis der konstateres fejl, afhjælpes fejlen. Kan fejlen ikke afhjælpes ombyttes varen.Kan afhjælpning eller ombytning ikke finde sted, og er produktet uden værdifor køber, returneres den fulde købspris.

9. Reklamation

Kunden skal foretage en forsvarlig gennemgang af produktet straks efter modtagelsen. Ansvar for mangler kan alene gøres gældende såfremt kunden reklamerer straks efter, at denne burde være blevet bekendt med eventuelle fejl og mangler. Evt. reklamation må ske straks efter varens modtagelse, ved skriftlig påtegning på fragtbrev eller direkte skriftligt til Dansk Indbrudssikring ApS. Indtil afgørelse af reklamationssagen foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele heraf. Undlader køber at gøre indsigelse i forbindelse med levering, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader. Godkendes en reklamation kan køberen alene gøre krav på godtgørelse efter varens fakturerede værdi, med mindre Dansk Indbrudssikring ApS vælger at omlevere. Ethvert andet krav, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder eller lignende indirekte tab, kan ikke gøres gældende mod Dansk Indbrudssikring ApS.